Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Hovedaktionærens samlede økonomi - fokus på skat
Dette kursus giver dig indblik i de problemstillinger, du bør være opmærksom på i forbindelse med hovedaktionærbeskatning.

Hovedaktionærbeskatning er et område, hvor der hele tiden kommer nye afgørelser, og hvor praksis løbende udfordres af SKAT.

For at kunne rådgive hovedaktionærer optimalt, skal man hele tiden være på forkant med udviklingen, og dermed kende den nyeste praksis om aktionærbeskatning, herunder den omfangsrige ikke-offentliggjorte praksis.

I undervisningen inddrages i betydeligt omfang ikke-offentliggjorte afgørelser. Der synes således at være en tendens til, at de sager, som skatteyder vinder, ikke offentliggøres i samme omfang som dem, skatteyder taber. På mange områder tegner der sig et noget mere nuanceret billede af gældende skatteret, når man inddrager ikke-offentliggjort praksis. Som professionel aktør inden for skatteretten er det selvsagt vigtigt, at man er fuldt opmærksom på ikke-offentliggjorte afgørelser; særligt når de kan bruges til støtte for egen opfattelse i en eventuel tvist med SKAT samt til at opnå positive resultater i forbindelse med, at man yder skatterådgivning.

Ved et sådant indgående kendskab til nyeste praksis sikres det, at skatteyder undgår utilsigtet beskatning, samtidig med at det sikres, at der er fokus på de lovlige muligheder, der er for at opnå skattefordele ved at disponere ”hensigtsmæssigt”.

Undervisningsform
Undervisningen er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne. Kursisterne vil blive inddraget i undervisningen, og der svares løbende på kursisternes spørgsmål.

Der udleveres et omfattende kursusmateriale, som laves i en form, så det efterfølgende er anvendeligt til opslag.

I forbindelse med kurset gennemgås følgende emner
1. Ny relevant lovgivning vedrørende hovedaktionærbeskatning.
• Kvalifikation af selvstændige erhvervsdrivende ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab
• Nedsættelse af bo- og arveafgift og skærpelse af pengetanksreglerne

2. Nyeste praksis vedrørende maskeret udlodning – muligheder og faldgrupper, herunder
• Beskatning fri bil, bolig og båd.
• Værdiansættelse af aktiver og passiver ved samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet.
• Muligheden for at bruge selskabets midler til at købe aktiver i hovedaktionærens interesse uden at dette i sig selv medfører beskatning.

3. Praktisk håndtering af aktionærlån således at man undgår beskatning af ikke realiserede indtægter.
• Rentetilskrivning til aktionærlån - nyt styresignal

4. Generationsskifte via forlods udbytteret A/B-model; nyeste praksis

5. Medarbejder aktier

6. Optimal aflønning af hovedaktionæren således at den samlede beskatning bliver mindst mulig.

7. Genindførsel af omkostningsgodtgørelse for juridiske personer, herunder aktie- og anpartsselskaber.

Undervisere
Torben Bagge, advokat (H), partner i Advokatfirmaet TVC Advokatfirma og leder af firmaets skatteproces-afdeling, der p.t. består af 14 jurister. Torben er forfatter til en række artikler, primært offentliggjort i TfS og Revision & Regnskab.

Torben er medlem af bestyrelsen for Danmarks Skatteadvokater. Han er ekstern lektor i skatteret og offentlig ret på Aarhus Universitet, ligesom han er fast underviser på Master i SKAT. Endvidere er han hyppigt anvendt som skatte-ekspert i medierne.

Jørgen Frausing, registreret revisor og Senior Tax Manager i TVC Advokatfirma. Jørgen har bl.a. tidligere været ansat i Foreningen Registrerede Revisorers skatteafdeling.
Jørgen har en meget betydelig undervisningserfaring.

Dine forudsætninger
Kurset henvender sig til personer, der i praksis arbejder med skatteretlige problemstillinger i forhold til hovedaktionærbeskatning.
Dato 11.10.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Skanderborg Park
Nummer 25070
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf