Føj til bestillingsliste
Til bestillingsliste

Revisors rådgivning om gave, arv og dødsbo
Bliv opdateret med nyeste regler og praksis og bliv helt skarp på revisors udfordringer ved rådgivning og praktisk gennemførelse inden for gaveoverdragelse og arv samt dødsbo – både for arvinger og længstlevende ægtefæller.

Dette kursus giver indgående indblik i revisors særlige udfordringer ved medvirken til den ”hardcore” del af virksomhedsoverdragelser – både i rådgivnings- og gennemførelsesfasen – ved overdragelse af erhvervsmæssige virksomheder og skatteaktiver, når der skal ske overoverdragelse til arvinger og længstlevende ægtefæller i forbindelse med generationsskifte af erhvervsmæssige virksomheder i levende live og i dødsboer.

Du bliver opdateret med nyeste lovgivning og nyeste praksis på området, herunder de nye regler om nedsættelse af gave- og boafgift samt skærpelse af pengetanksreglen, som forventes vedtaget af Folketinget i løbet af foråret 2017.

Indholdet i kurset vil koncentrere sig om overdragelse med og uden skattemæssig succession ved overdragelse af personligt ejede virksomheder og skatteaktiver i levende live og ved dødsboskifte, herunder værdiansættelse af aktiver/kapitalandele samt berigtigelse af overdragelsessummer med gæld, løbende ydelser, gaver/passivposter samt udskudt skat.

Kursusindhold
Kurset er teoretisk og praktisk orienteret, og på kurset gennemgås bl.a.:
• Ægtefællesuccession i levende live og ved dødsboskifte
• Familiesuccession og medarbejdersuccession i levende live og ved dødsboskifte
• Værdiansættelse af virksomhedsaktiver og gæld
• Værdiansættelse af kapitalandele
• Beregninger iht. pengetanksreglen
• Beregning af avancer, herunder genvundne afskrivninger og ejendomsavance
• Opsparet overskud i virksomhedsordningen
• Beregning af udskudt skat og beregning af passivposter
• Beregning af gaveafgift og boafgift

Undervisningsform
Kurset er en kombination af undervisning, diskussion og gennemgang af materialesamling.

Underviser
Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S, desuden ledende fagkoordinator og ekstern lektor på CBS, Handelshøjskolen i København (Master i skat). Ole er en professionel underviser med et solidt kendskab til det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Hovedredaktør på Skatteguiden hos Karnov 

Dine forudsætninger
Kurset er for dig der er godkendt revisor eller cand.merc.aud.
Dato 06.12.2017 Download til kalender
Tid 08.30-17.00
Sted Scandic Bygholm Park Horsens
Nummer 25074
Undervisere
   
Pris, medlem
kr. 3.300
Pris, ikke medlem kr. 4.400
Efteruddannelsestimer
Revision
Regnskab
Skat
8,00
Download kursus som pdf